Niet tevreden?

Blijf met klachten of ontevredenheid niet rondlopen. Er zijn een aantal stappen die u kunt zetten om uw klacht tot uiting te brengen en te komen tot een bevredigende oplossing.

 • U kunt uw klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker. Een gesprek zorgt voor helderheid en lost al vaak veel op. Onderling overleg is bovendien snel te regelen. Soms is het lastig dit gesprek aan te gaan. U kunt uw klacht dan ook bespreken met de manager.

Lukt het op deze laagdrempelige manier niet om vlot tot een goede oplossing te komen? 

 • Leg dan uw klacht voor aan de Raad van Bestuur. Dit kan via een brief of e-mail. De Raad van Bestuur zal binnen vijf werkdagen reageren en er zorg voor dragen dat uw klacht binnen zes weken is onderzocht en u een oplossing is geboden. U kunt uw e-mail sturen naar secretariaatrvb@volckaert.nl of uw brief sturen naar Volckaert, t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur, Hoge Ham 68, 5104 JH Dongen.

Kunt u zich niet vinden in de aangeboden oplossing?

 • Dan kunt u ook de klachtencommissie om een onafhankelijk oordeel vragen. Een commissie gaat dan zowel met u als Volckaert in gesprek en spreekt zich vervolgens uit over uw klacht en de aangeboden oplossing. U kunt de regionale klachtencommissie benaderen via de ambachtelijk secretaris Helma Martens.
  Telefoon: 06 – 20156328
  E -mail: helma.martens@benoe.nl

Kunt u zich niet vinden in dit advies?

 • Dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. 

  Landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
  Postbus 90600
  509 LP Den Haag
  Telefoon: 070 – 3105310
  www.degeschillencommissie.nl
   

Wie kan een klacht indienen?

Allereerst u zelf. Ook kunt u iemand vragen dit namens u te doen. Als een klacht wordt ingediend door iemand anders, wordt deze alleen in behandeling genomen als u of uw wettelijk vertegenwoordiger daar mee instemt.

Betreft uw klacht onvrijwillige zorg of maatregelen die uw vrijheid beperken? Dan geldt een specifieke klachtenregeling conform de wet BOPZ, deze kunt u hier vinden.


Hulp nodig?

Soms is het lastig om klachten onder woorden te brengen of heeft u andere ondersteuning nodig bij het uiten van uw klacht. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u hulp bieden. Hij helpt u uw klacht te formuleren en ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing. In sommige gevallen door te bemiddelen. Ook kent hij de klachtenprocedure goed en kan u daar over informeren.

Volckaert maakt gebruik van een zelfstandige gevestigde klachtenfunctionaris:
Henk Moerenhout 
Telefoonnummer: 06-31327015
E-mail:  deklachtenfunctionaris@gmail.com

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy