Klachtenregeling BOPZ

Naast de reguliere klachtenprocedure bestaat er een specifiek klachtrecht voor cliënten die te maken hebben met onvrijwillige zorg. De wet BOPZ regelt de rechtspositie van deze cliënten. BOPZ-klachten hebben o.a. betrekking op:

  • het wilsonbekwaam verklaren;
  • het toepassen van een dwangbehandeling;
  • het toepassen van middelen of maatregelen;
  • andere opgelegde vrijheidsbeperkingen.

Lukt het niet om uw klacht met de betrokken medewerker of zijn/haar manager op te lossen, dan kunt u er voor kiezen uw klacht schriftelijk in te dienen bij de regionale klachtencommissie BOPZ. U kunt de regionale klachtencommissie benaderen via de ambachtelijk secretaris Helma Martens:

Telefoon: 06 – 20156328
E -mail: helma.martens@benoe.nl

U kunt een specifieke klacht zoals omschreven in de wet BOPZ zelf indienen of u kunt iemand aanwijzen om, namens u, de klacht in te dienen. 

Termijnen van behandeling en beslissing

Er zijn de termijnen bepaald waarbinnen de regionale klachtencommissie BOPZ een uitspraak over de klacht moet doen. Gaat het om een beslissing over een bestaande situatie? Dan neemt de klachtencommissie binnen twee weken een besluit. Gaat het om een beslissing over een beëindigde situatie, dan neemt de klachtencommissie binnen vier weken een besluit. Duurt de behandeling van uw klacht langer, dan is de klachtencommissie verplicht u te vertellen waarom dit zo is en wanneer u de beslissing te horen krijgt.
In de regionale klachtencommissie BOPZ nemen onder meer een jurist en een specialist ouderengeneeskunde deel.

De uitspraak (beslissing) van de klachtencommissie

De commissie kan de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Dit oordeel is bindend. De regionale klachtencommissie BOPZ stuurt een afschrift van haar besluit naar u, naar degene tegen wie uw klacht is gericht, naar de Raad van Bestuur van Volckaert en naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als iemand anders namens u de klacht heeft ingediend, krijgt deze persoon ook een afschrift toegestuurd.

Ook in geval van klachten over onvrijwillige zorg kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Volckaert om u hierbij te ondersteunen. 

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy